HU | EN

Kulturális és természeti örökség


Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEI

EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása
Városi épített örökség megőrzése (A1)
Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése (A2)


1. Pályázók köre
2. Partnerekre vonatkozó előírások
3. A projekt tartalmára vonatkozó kritériumok
4. Költségvetéssel kapcsolatos kérdések
5. Benyújtandó dokumentumok
6. Adminisztratív információk
7. Megvalósítással kapcsolatos kérdések


1. Pályázók köre:

Kik pályázhatnak?
Az A1 és A2 felhívások keretében kizárólag olyan központi költségvetési szervek, önkormányzatok és társulásaik, non-profit szervezetek, alapítványok, egyházak és egyházi intézmények, valamint non-profit gazdasági társaságok nyújthatnak be pályázatot, amelyek gazdálkodási forma szerinti besorolása megegyezik a pályázati felhívás A3. pontjában feltüntetett GFO kóddal.

Mit jelent a GFO kód?
A Gazdálkodási forma kód (GFO kód) a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása, amelyet a statisztikai számjel 13.-15. számjegye tartalmaz (a teljes lista elérhető az alábbi linken:http://www.ksh.hu/osztalyozasok_gfo_menu). Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a befogadási kritériumok ellenőrzése során vizsgálatra kerül, hogy a Projektgazda/Projekt Partner a jogosultak közé tartozik-e. Amennyiben a szervezet nem jogosult a pályázat benyújtására, úgy a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül.

Induló szervezet pályázhat-e?
A felhívások B2.1. 6. pontja értelmében a pályázónak igazoltan rendelkeznie kell legalább egy teljes lezárt működési évvel, valamint a pályázathoz szükséges benyújtania a Projektgazda elmúlt lezárt üzleti évének beszámolóját. Ennek megfelelően induló vállalkozás nem jogosult pályázat benyújtására.


2. Partnerekre vonatkozó előírások:

Kik vehetnek részt Projekt Partnerként a pályázatban?

A felhívás A4. pontjában feltüntetett szervezetek bevonása biztosított. Magyarországi partnerek esetében a lehetséges szervezeti formák megegyeznek az A3. pontban feltüntetett lehetséges szervezeti formákkal (GFO kód), míg donor országban székhellyel rendelkező partnerek esetében a központi költségvetési szervek, önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú non-profit szervezetek, független non-profit szervezetek, egyházak és egyházi intézmények bevonása támogatható.

Kötelező a projekteket partnerségben megvalósítani?
A projektek megvalósításához nem kötelező sem donor országbeli, sem magyar partner bevonása, azonban a szakmai értékelés alkalmával előnyt jelenthet. Felhívjuk azonban a pályázók figyelmét, hogy az értékelés során a részvétel minősége, a szakmai hozzáadott értéke, megalapozottsága vizsgálatra kerül. Az A2 felhívás esetében a lehetséges donor partnerekkel való kapcsolatfelvételt vagy a már élő kapcsolat megerősítését a projektek előkészítési szakaszában a Kétoldalú partnerségi együttműködések előkészítésének segítése c. felhívás segíti elő.

Kötelező a partnernek költségvetéssel rendelkeznie?
Az Általános Pályázati Útmutató 2.3. pontja értelmében „A partner támogatásban nem részesülő, együttműködő partner is lehet". Amennyiben együttműködő partner bevonását tervezik a pályázatba, úgy a szervezet feltüntetése a Pályázati űrlapon ugyanúgy szükséges, mint a támogatásban részesülő Projekt Partner adatainak felrögzítése. Ebben az esetben költségvetés felrögzítésére nincs szükség. 

Mikor és milyen dokumentum benyújtása szükséges a Projekt Partner esetében?
A pályázat benyújtásakor szükséges csatolni a partnerségi megállapodásra vonatkozó szándéknyilatkozatot (donor partner esetében angol nyelven szükséges kitölteni), a projekt megvalósításában közreműködő szakemberek önéletrajzát (amennyiben releváns), valamint a magyar partnerek esetében a kitöltött és a szervezet hivatalos képviselője által aláírt Átláthatósági nyilatkozatot.


3. A projekt tartalmára vonatkozó kritériumok:

Hogyan kell értelmezni a 10.000 fő lakosságszámra meghatározott korlátot?

Az A1-es felhívás esetében kizárólag a 10.000 fő lakosságszám feletti városi rangú településen megvalósuló beruházás támogatható, míg az A2-es felhívás keretében a 10.000 fő lakosságszám alatti települések pályázása biztosított, a 10.000 fő feletti települések esetében pedig a beruházás kizárólag akkor támogatható, ha az vidékies környezetben, városias zöldfelületben helyezkedik el. Ennek a kritériumnak való megfelelést a pályázónak szükséges bemutatnia a Pályázói űrlapon. A lakosságszám megállapítása a KSH által kiadott 2013-as közigazgatási helynévkönyv alapján történik.

A Vidéki kulturális és természeti örökség c. felhívás B2.1. 1. pontjában meghatározott „vidékies környezet, városias zöldfelület" kritériumnak történő megfelelést hogyan kell igazolni?
A pályázati felhívás OTÉK szerinti építési övezetre való szűkítést nem tartalmaz. Amennyiben a fejlesztés 10.000 fő lakosságszám feletti településen valósul meg, abban az esetben a tervezett fejlesztés vidékies környezetben, városias zöldfelületen való elhelyezkedését a pályázatban bemutatni és részletesen alátámasztani szükséges.

Milyen védettség alá eső épület/örökségi elem felújítása/helyreállítása támogatható?
Az A1 felhívás keretében kizárólag országos műemléki védelem alatt álló épület, míg az A2 felhívás keretében kizárólag országos műemléki vagy helyi védettség alatt álló épület vagy a kiemelt természeti oltalom alatt lévő örökségi elemek közül kizárólag a kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok felújítása/helyreállítása támogatható.

Templom felújítása támogatható-e a pályázati felhívás keretében?
Városi épített örökség megőrzése című pályázati felhívás keretében a projektjavaslat abban az esetben támogatható, amennyiben a helyreállítandó/felújítandó épület országos műemléki védettség alatt áll. A felújítási munkák során szem előtt kell tartani azt a célt, hogy a fejlesztendő ingatlan kulturális és/vagy közösségi funkciója megerősítésre kerüljön, vagy új kulturális és/vagy közösségi funkció kerüljön kialakításra. Az infrastrukturális fejlesztésnek továbbá olyan szoft tevékenységgel (tartalomfejlesztéssel) kell kiegészülnie, amelynek célja a kialakított infrastruktúrának az adottságokhoz és a társadalmi és kulturális környezethez illeszkedő funkciók kialakítása és fenntartása a kulturális javak széles körű elérhetőségének biztosításával, különös tekintettel a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok számára. A Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. pályázati felhívás keretében a hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó épített örökség és táji környezetének fenntartható módon, a helyi szereplők bevonásával történő felújítása és/vagy helyreállítása, valamint a kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangok és környezetük megőrzése, fenntartása, helyreállítása támogatható. Önmagában a templom funkciójából kifolyólag nehezen feleltethető meg a felsorolt tevékenységcsoportok bármelyikének is, így az A2-es felhívás keretében a templom felújításának támogathatósága nem biztosított.

Szálláshely kialakítására van-e lehetőség?
A pályázati felhívás keretében nem támogatható szálláshelyfejlesztés.

Új épület építése támogatható?
Építés kizárólag az A2-es felhívás keretében és csak abban az esetben számolható el, ha a projekt végrehajtásához szükséges, vagyis olyan épületek, építmények építési költségei számolhatóak el, amelyekhez a pályázati felhívásban meghatározott támogatott tevékenységek köthetők. Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, bontást, felújítást, bővítést.

Lehetséges-e olyan ingatlannal pályázni, amely országos/helyi védettség alatt áll, de a pályázó a projekt során kívánja megvásárolni azt?
Az ingatlan rendezett tulajdonviszonyait már a pályázat benyújtásakor igazolnia kell a pályázónak, miszerint a fejlesztéssel érintett ingatlan a projekt megvalósulásáig a pályázó kizárólagos tulajdonába kerül (ingatlanvásárlás vagy átadás esetén). A beruházással érintett épület megvásárlása támogatható, ugyanis a pályázó a felhívás B.2.1.5.b pontja alapján pl. előszerződéssel igazolni tudja a rendezett tulajdonviszonyokat, ha a fejlesztés nem tartalmaz engedélyköteles tevékenységeket. Azonban engedélyköteles beruházás esetén az engedélyeket már a pályázathoz csatolni szükséges, illetve a tulajdonviszonyokat a felhívás alapján rendezni kell.

Hogyan kell értelmezni az „A kulturális funkcióval rendelkező nagyközönség számára elérhetővé tett beltéri helyiségek alapterülete" indikátort?
A felhívásokhoz kapcsolódóan a Program Operátor az indikátorok megfelelő értelmezéséhez definíciós adatlapokat bocsátott ki, amelyek elérhetőek a program honlapján: (LINK)

Településünk a 311/2007 (XI.17.), 240/2006 (XI.30.) Kormányrendeletek szerint nem minősül hátrányos/leghátrányosabb helyzetű településnek. Ez kizáró ok-e az eredményes pályázat megvalósítása szempontjából?
A szakmai értékelés során maximum 5 pont adható arra, ha valamely beruházás a 311/2007 (XI. 17.) Korm. rendelet alapján leghátrányosabb helyzetű vagy hátrányos helyzetű kistérségben vagy a 240/2006 (XI.30.) Korm. rendelet alapján hátrányos helyzetű településen valósul meg. Ez a feltétel önmagában nem jelent kizáró okot a pályázat megvalósítása szempontjából, hanem a hátrányos/leghátrányosabb helyzetű településen való megvalósítás előnyt jelent a szakmai értékelés során.

Benyújthat-e egy pályázó több pályázatot, illetve részt vehet-e több pályázatban?
Egy szervezet több pályázatot is benyújthat, illetve több projektben is részt vehet partnerként, és valamennyi projektben igényelhet támogatást. Amennyiben a pályázatok tartalma fedésben áll egymással, úgy a pályázónak az Általános Pályázati Útmutató 2.4 pontjának megfelelően nyilatkoznia szükséges arról, hogy a pályázatban benyújtott projekt vonatkozásában támogatási igényt korábban vagy a jelen pályázattal egyidejűleg benyújtott-e, és ha igen, milyen konstrukcióban, megadva az azonosításhoz szükséges adatokat és dátumot. Felhívjuk a tisztelt pályázó figyelmét, hogy a projekt keretében kettős finanszírozás nem valósulhat meg.


4. Költségvetéssel kapcsolatos kérdések:

Mikortól számolhatóak el a költségek? Előkészítés elszámolható?

Kizárólag a támogatói döntés után felmerülő költségek számolhatóak el, az előkészítés költségeinek elszámolására nincsen lehetőség.

Az elszámolható költségek között szereplő "le nem vonható ÁFA" kifejezés alatt a pályázat vonatkozásában mit érthetünk?
Amennyiben a pályázat tekintetében rendelkeznek adólevonási joggal, úgy a pályázó nettó elszámoló és a költségvetés tervezésekor ennek megfelelően szükséges feltüntetni a költségeket (ÁFA ilyen esetben nem tervezhető be a projektbe), viszont amennyiben bruttó elszámoló, úgy a részletes költségvetésben kérjük, az ÁFA összegét a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően is szerepeltessék. 

Melyik tevékenységre mekkora költség fordítható?
A költségvetés belső korlátait a felhívás B3.2. fejezete tartalmazza. Amennyiben egy költségelem nem szerepel a listában, de elszámolható költségnek minősül, úgy arra nem került felső korlát meghatározásra. A korlátok egyes esetekben a nagyobb kötelező tevékenységeken belüli résztevékenységekre vonatkoznak, azonban a százalékos értékek minden esetben a teljes költségvetésre értendőek. A százalékok felső korlátot jelölnek, a pályázó a költségvetés összeállításakor a korlátok figyelembe vételével maga döntheti el a költségvetés végső összetételét.

Hogyan szükséges kezelni a projekt során keletkezett bevételeket?
A felhívás B2.2. 5. pontjában leírtaknak megfelelően a projekt eredményeként létrehozott fejlesztés esetében fontos szempont a fenntarthatóság, ezért a pályázatban szükséges bemutatni a bevételeket (beleértve a fenntartói hozzájárulásokat) és a tervezett üzemeltetési költségeket. A projekt eredményeként keletkező minden bevételt a létrejött fejlesztés működtetésére, fenntartására kell fordítani. 

Hogyan számolható el az eszközbeszerzés?
Eszközök és immateriális javak beszerzése esetén a jogszabályok alapján megállapított és a számviteli politikában rögzített a projekt időtartamával arányos és a projektmegvalósítás arányában való igénybevétel alapján számított értékcsökkenés számolható el. Az eszköz teljes beszerzési értéke az alábbi esetekben számolható el: • ha az eszköz üzembe állítása a projekt fizikai befejezésekor történik meg és az eszköz használata a projekt zárása után kezdődik meg, • az eszközt a projekt során szerzik be és a projekt fizikai megvalósítása után kizárólag és igazolhatóan a projekt céljaihoz kapcsolódó tevékenységekre használják.


5. Benyújtandó dokumentumok:

Szükséges-e a pályázat benyújtásakor rendelkezni jogerős hatósági engedéllyel?

Mivel a projektek megvalósítására maximum 18 hónap áll a pályázók rendelkezésére, ezért a pályázat benyújtásakor mindenképp szükséges csatolni a jogerős hatósági engedélyt (amennyiben releváns), egyéb dokumentumot nem áll módunkban elfogadni

Mikor szükséges az angol nyelvű adatlap benyújtása?
Amennyiben a projekt megvalósításába donor projekt partner kerül bevonásra, akkor a pályázati űrlapot magyar nyelven szükséges kitölteni, azonban a dokumentumok közé fel kell tölteni a pályázati űrlap angol nyelvű változatát is, amelyet a felhívások 2. számú mellékleteként tettünk közzé. Amennyiben az értékelés alkalmával a magyar és az angol adatlap között bármilyen eltérés tapasztalható, úgy a magyar adatlap tartalma az irányadó.

Egyházak esetében a D.2. részben található "Projektgazda elmúlt lezárt évének beszámolója" helyett milyen dokumentum benyújtása kötelező?
Egyházi jogi személyek esetében, a pályázati dokumentációhoz egyházi pályázónak éves (egyszerűsített) beszámolót szükséges csatolnia a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól c. kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően.

Megvalósíthatósági tanulmány benyújtása szükséges?
A felhívás D2. pontja értelmében megvalósíthatósági tanulmány benyújtása nem szükséges, a pályázónak a Pályázói űrlapon kell kifejtenie a projekt megvalósíthatóságát. 


6. Adminisztratív információk:

Hogyan és meddig szükséges benyújtani a pályázatokat?
A pályázatokat elektronikusan szükséges benyújtani a https://nora.norvegalap.hu/ felületen keresztül. Az elektronikus benyújtást követően automatikusan generálódik egy nyilatkozat, amelyet a Projektgazda hivatalos képviselőjének aláírását követően postai úton kell megküldeni. A pályázathoz papíralapon is be kell nyújtani a műszaki tervdokumentáció egy másolati példányát. A pályázatok benyújtásának határideje 2014. május 21. Ha a projekt adatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag online nyújtották be és a kötelezően papír alapon csatolandó cégszerűen aláírt nyilatkozat hiányzik, a küldemény nem minősül pályázatnak, ebben az esetben a benyújtott elektronikus pályázatok vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

Hogyan történik az értékelés? Elképzelhető a felhívás felfüggesztése?
A pályázatokat a Felhívásban feltüntetett fix határidőig szükséges benyújtani. A pályázati felhívásban meghatározott határidőig benyújtott pályázatok egyszerre kerülnek értékelésre és az értékelői pontszámok rangsorolása alapján kerül sor döntéshozatalra (a pályázatok elbírálásánál a beérkezés sorrendje nem számít), így nem beszélhetünk a keret idő előtti kimerüléséről és a kiírás felfüggesztéséről.


 7. Megvalósítással kapcsolatos kérdések:

(A 2016.07.28-i Információs Napon elhangzott kérdések alapján)

Indikátor növekedés esetén szerződést kell módosítani?
A hatályos támogatási szerződésben rögzített projekt céljainak és várt eredményeinek megvalósulását, teljesülését mérő, fizikailag vagy pénzügyileg számszerűsített mutató értékének várható teljesülése nem éri el a célérték 90%-át,szerződés módosítási kötelezettség áll fenn. Ugyanilyen szerződés módosítási kötelezettség áll fenn, ha változik a projekt bármely, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

Az elektronikus levelezési mappákat elfogadják igazolásnak?
Amennyiben egyértelműen be tudják mutatni, akkor igen. Például, ha beszerzési eljárások során kiküldenek e-mailben 3 felkérést - Projektgazda megítélése szerint - szerződés teljesítésére alkalmas a gazdasági szereplő részére, végleges árajánlat tételre, akkor mind a 3 dokumentáció teljes körűen álljon rendelkezésre, különös tekintettel arra, hogy igazolható módon, egy időben kerültek kiküldésre. A dokumentálás érdekében kerüljenek kinyomtatásra a levelek, tekintettel az esetlegesen előforduló informatikai adatvesztés lehetőségére.

A beszerzési eljárások során mit kell dokumentum alapon tárolni?
A beszerzési szabályzat szerint lefolytatott beszerzési eljárás során, az előzetes piackutatástól kezdve, az ajánlatra felkéréstől a szerződéskötésig,valamint  a szerződés teljesítéséig, minden be-és ki érkező dokumentumot áttekinthetően, a világosság elvét követve, sorba, lefűzve, , elkülönített mappában kell megőrizni.

1.000.000 Ft alatti beszerzésnél hogyan kell eljárni?
A nettó 1 millió forint költséget elérő beszerzések esetén az elszámolni kívánt költség piaci árnak való megfelelését legalább 3 összehasonlítható, a feladat ellátására képes vállalkozó által nyújtott árajánlat vagy publikus árlista alapján szükséges alátámasztani.

Ez esetben a helyszíni ellenőrzés során mit fognak ellenőrizni?
A vizsgálat tárgyát képezi, hogy szerepel-e a tevékenység a projektben, szerepel-e a költségvetésben, dokumentum alapon pedig megrendelő, szerződés, számla, számla kifizetését igazoló bizonylat és teljesítés igazolására szolgáló dokumentum vagy tárgyiasult termék ellenőrzésére kerül sor.
Szolgáltatás esetén kérjenek szakmai beszámolót a szolgáltató részéről, hogy adott szerződés vonatkozásában milyen teljesítése volt. A projektgazdának a szakmai beszámolót aláírásával el kell fogadnia.

Ha a projekt több helyszínen is megvalósul, a nyilvánosság során biztosítandó hirdetőtáblát hova helyezzük ki?
A Projektgazda székhelyére.

Dokumentumokat szükséges-e előzetesen elektronikusan megküldeni véleményezésre, pl.: szórólap, plakát esetében?
Nem kötelező, de lehetőséget biztosítunk arra, hogy előzetesen véleményezzük a dokumentumokat, kiváltképp az adatok és arculati elemek vonatkozásában.

A weboldalunkon, egy külön „fülön" tüntettük fel a projektünket, úgy megfelelő?
Igen. Projektre vonatkozó információk elérhetőségét önálló honlapon vagy létező honlap elkülönített oldalán kell feltűntetni.

Lehetséges az, hogy csak egy záró kifizetési kérelmet nyújtsunk be?
Igen, de abból a szempontból, hogy a Program Operátor elállhat a támogatástól, ha a támogatási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül kifizetés-igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja a Projekt Gazda, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, nyilatkozzanak részünkre, hogy felhasználták az említett 10%-ot, és egy záró kifizetési kérelmet kívánnak majd benyújtani. Ezt a Program Operátor elbírálja, és a döntésnek megfelelően kell majd a továbbiakban eljárni.